سيره امام خميني رحمة الله عليه :

شبي امام خميني رحمة الله عليه خوابيده بودند و داشتند طبق برنامه اي

كه دكترها ريخته بودند نرمش انجام ميدادند ؛ از تلويزيون هم روضه پخش مي شد؛ هنگامي كه صورت ايشان را نگاه كردم ديدم در عين

حال كه دارند تعداد حركات خود را مي شمارند گريه هم مي كنند .

منبع : برداشت هايي از سيره امام خميني رحمة الله عليه، ج 3 ؛ ص36؛ به نقل از خانم زهرا مصطفوي

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: در محضر خوبان  لینک ثابت